Aktiesparekonto i PFA Bank

Aktiesparekonto - en god mulighed for din opsparing

Aktiesparekontoen er et initiativ fra den danske regering til at fremme aktiekulturen i Danmark. Derfor kan aktiesparekontoen kun bruges til at investere i aktiebaserede fonde eller børsnoterede aktier. Du kan udelukkende benytte frie midler – dvs. almindelig opsparing – og ikke pensionsmidler eller midler i en virksomhed.
 
Fordelene ved at oprette en aktiesparekonto:
 
  • Du får mulighed for at indskyde op til Kr. 100.000 (2020) i aktier og aktiebaserede investeringsbeviser der er udbyttebetalende
       
  • Få en attraktiv lav beskatning (17 %) på værdistigningen og fradrag for tab i fremtidige stigninger – det er 10 % lavere end den laveste sats på aktieskat (2020)
       
  • Nemt for dig - skat af positivt afkast afregnes automatisk direkte fra aktiesparekontoen.

Ofte stillede spørgsmål

1. Hvordan opretter du en aktiesparekonto?

Ønsker du at oprette en aktiesparekonto, så ring til PFA Bank på 70 80 85 00 eller udfyld kontaktformular her.


2. Hvem kan oprette en aktiesparekonto?

Alle personer, som er fuldt skattepligtige i Danmark, efter kildeskattelovens § 1, kan oprette en aktiesparekonto. Dvs. både børn og voksne kan oprette en aktiesparekonto, men selskaber og enkeltmandsejede virksomheder kan ikke.


3. Kan du oprette flere aktiesparekonti?

Der kan kun oprettes én aktiesparekonto per person. Hvis der oprettes flere aktiesparekonti, vil kun den først oprettede anerkendes, og de senere oprettede konti vil blive betragtet som almindelige indlånskonti og almindelige værdipapirdepoter, som skal beskattes efter de almindelige skatteregler.


4. Hvad er beløbsgrænsen?

For 2020 er der en indskudsloft på 100.000 kr. Der kan således frit indsættes midler på kontoen, indtil indskudsloftet på 100.000 kr. er nået. Værdien på aktiesparekontoen kan godt komme over loftet via værdistigninger, men når loftet er nået, kan der ikke længere foretages indskud. Indskud på aktiesparekontoen kan også ske ved overførsel af aktier. En sådan overførsel betragtes som et skattepligtigt salg.

Folketinget skal frem til 2022 årligt tage stilling til, om loftet gradvist skal forhøjes med 50.000 kr. pr. år, så det i 2022  bliver 200.000 kr.        


5. Hvordan beskattes aktiesparekontoen?

Til forskel fra almindelig aktiehandel, er afkastet lagerbeskattet, hvilket indebærer, at udbytte og værdistigninger i årets løb beskattes, uanset om aktierne afstås eller ej. Afkastet beskattes med 17 %, som skal betales af midler på kontoen. Fuldt skattepligtige borgere, herunder også børn med aktiesparekonto, skal beskattes af årets afkast. Bemærk, at børn beskattes selvstændigt under aktiesparekontoen, selvom forældrene har oprettet kontoen på barnets vegne.

Der er  ikke udbytteskat på udbytte udloddet fra investeringer på aktiesparekontoen.
Den samlede værdi af aktiesparekontoen skal opgøres ved kalenderårets udgang. I årets skatteopgørelse indgår således alle aktiver på kontoen, dvs. kontant indestående og handelsværdien af værdipapirerne på værdipapirdepotet. Værdiforøgelse beskattes, mens værdifald fremføres og modregnes i fremtidige afkast. Gevinster og tab på aktiesparekontoen påvirker ikke den almindelige aktieindkomst uden for aktiesparekontoen. Således kommer aktiesparekontoen til at fungere i sit eget lukkede system, hvilket f.eks. medfører, at et tab på aktiesparekontoen ikke kan udnyttes til fradrag i anden indkomst uden for aktiesparekontoen. På samme måde vil der ikke være adgang til modregning mellem ægtefæller og heller ikke mulighed for at få bundfradrag i aktiesparekontoen.        


6. Hvor meget kan du hæve på kontoen?

Der kan frit hæves på kontoen, og hævningerne er skattefrie. Hvis du har haft et positivt afkast på dine investeringer, vil der dog blive reserveret et beløb til dækning af skat, der trækkes fra din konto ved årets afslutning.


7. Hvad kan du maksimalt indsætte i 2020?

Der må i 2020 indskydes maksimalt 100.000 kr. på aktiesparekontoen. Hvis der hæves på ordningen, kan der genindskydes i det omfang, den samlede nettoindbetaling ikke overstiger dette loft. Du må altid indskyde et beløb, der svarer til den skat, der bliver trukket fra kontoen, og det gælder, uanset om du overskrider loftet for indbetaling.  

Indbetalingsregler
Personer der ikke har oprettet en aktiesparekonto før 2020, kan indsætte 100.000 kr. på kontoen i 2020.

For personer der har oprettet en aktiesparekonto før 2020, danner saldo på kontoen pr. 31.12.2019 grundlag for, hvor meget der kan indskydes i 2020. Hvis man som investor har haft et godt afkast på aktierne i 2019, kan der således indskydes mindre i 2020, idet man vil være tættere på 100.000 kr. grænsen end en, der ikke har haft gode afkast. Det kan illustreres på nedenstående måde.


EksempEl 1 Eksempel 2 Eksempel 3

Indskudsloft i 2020

Værdi pr. 31.12.2019

100.000 kr.

30.000 kr.

100.000 kr.

60.000 kr.

100.000 kr.

110.000 kr.

Mulighed for indskud i 2020

70.000 kr.

40.000 kr.

0 kr.Beløb, som er betalt til skat, kan også indskydes
Der kan altid indskydes et beløb, som svarer til den skat, der er forfaldet i 2020.

Eksempel: Aktiesparekontoens saldo pr. 31.12.2019 er 60.000 kr., og kontoens ejer kan dermed indskyde 40.000 kr. 
Kontoens ejer har dog betalt skat af 10.000 kr. af overskuddet i 2019. Skatten er 1.700 kr., og dermed kan kontoens ejer i alt indskyde 41.700 kroner i 2020.


8. Kan du købe og sælge frit?

Der kan frit foretages køb og salg af værdipapirer på aktiesparekontoen. Så længe købet sker for midler på aktiesparekontoen, og så længe provenuet ved salget indgår på aktiesparekontoen, betragtes køb og salg af aktier ikke som indskud og hævninger. Omlægning af aktiesparekontoens værdipapirbeholdning har således ikke i sig selv indflydelse på loftet.        


9. Hvad må du investere i?

Midlerne kan investeres i børsnoterede aktier og omsættelige, aktiebaserede investeringsbeviser, tegningsretter, som tildeles aktier, der allerede indgår i aktiesparekontoen. Det skal være udbyttebetalende investeringsbeviser. Herudover er der ingen krav til placering, spredning m.v.  Værdipapirer, som efter de almindelige regler beskattes som kapitalindkomst, f.eks. beviser i obligationsbaserede investeringsinstitutter, kan efter lovforlaget ikke medtages på aktiesparekontoen.        


10. Hvad er renten på kontoen?

Det er ikke muligt at opnå  renteafkast på aktiesparekontoens indlånskonto, da hensigten er, at midlerne på aktiesparekontoen skal anvendes til køb af aktier og ikke stå passivt på en kontant indlånskonto.        


11. Kan du overføre en aktiesparekonto til eller fra en anden bank?

På linje med andre særlige indlån kan kontoen overføres mellem pengeinstitutter.        


12. Kan du få rådgivning om aktiesparekontoen?

Ja. Investeringsrådgivning af PFA Bank sker efter PFA Banks sædvanlige investeringsvilkår. Rådgivningen vil alene være målrettet investering i PFA Invest afdelinger. Da  PFA Bank som udgangspunkt anbefaler en portefølje, der indeholder et mix af obligationer og aktier, vil du typisk blive anbefalet at  investere dine  midler i enten PFA Invest Balance B eller PFA Invest Balance C. Du kan dog vælge at investere i andre  aktiebaserede PFA Invest afdelinger som fx Globale Aktier, Danske Aktier, Europa Value Aktier, Højt Udbytte Aktier eller USA Stabile Aktier.        


13. Hvem skal indberette mine handler og gevinster/tab til Skattestyrelsen?

Banken sørger for al nødvendig indberetning til SKAT. Du behøver ikke foretage yderligere indberetninger til SKAT om transaktionerne på din aktiesparekonto.        


14. Betaling af skat

En aktiesparekonto må ikke være i overtræk, så hvis saldoen på din aktiesparekonto er mindre end det beløb, du skal betale i skat, kan du:

1. Indbetale et beløb på din aktiesparekonto, så saldoen på kontoen efter indbetaling svarer til den skat, der skal betales.

2. Indbetale et beløb på din aktiesparekonto svarende til det, du skal betale i skat. Dette vil give dig et højere beløb på kontoen end skattebetalingen og dermed give dig et større indskud på kontoen.

3. Sende banken en besked i netbanken om, at du ønsker, at banken på dine vegne sælger værdipapirer i dit aktiesparekontodepot, således at saldoen er stor nok til at kunne inddække betalingen af skatten. PFA Bank skal senest modtage beskeden 12. februar inden kl. 15.00.

4. Selv sælge værdipapirer i din netbank, således at saldoen på din konto bliver større end den skat, der opkræves. Du skal senest sælge værdipapirerne 12. februar.

Hvad sker der, hvis ikke du inddækker overtræk
Hvis din aktiesparekonto går i overtræk efter betaling af skat, må PFA Bank uden din accept inddække overtrækket ved at overføre penge fra dine andre konti, hvis der er penge til rådighed. Er det ikke muligt at inddække overtrækket fra andre konti, har PFA Bank ret til at tvangssælge værdipapirer for at inddække overtrækket.
        

   
Sidst opdateret den 4. februar 2020.